PRAVILA KORIŠTENJA

Enterprise Rent-A-Car
Uslovi korištenja web stranice
Posljednje ažurirano: 10.10. 2018


Molimo pažljivo pročitajte Uslove korištenja koji se odnose na vašu upotrebu Enterprise Rent-A-Car web stranice. 1. Obim; Usluge koje pruža Enterprise; Zaštita podataka

1.1. Ovu web stranicu besplatno daje City Car Rental d.o.o. („Enterprise“) na korištenje svojim podružnicama i njihovim nosiocima licence/franšizama koje su operatori Rent-A-Car sistema širom svijeta.
1.2. Usluge koje se nude na ovoj web stranici, između ostalog, su:
a) Pružanje mogućnosti korištenja web stranice prema ovim Uslovima korištenja;
b) Pružanje informacija o dostupnim vozilima, mjestima preuzimanja, cijenama najma i tekućim posebnim ponudama za najam automobila u zemljama gdje Enterprise i njegove podružnice ili franšize posluju;
c) Omogućavanje korisnicima da izvrše zahtjeve za rezervaciju za najam vozila; i
d) Omogućavanje korisnicima da u nekim slučajevima unaprijed izvrše plaćanje rezervacije.
1.3. Enterprise planira trajno održavati web stranicu. Ipak, korisnici web stranice iz ovoga ne stiču pravo na buduće korištenje web stranice. Ukoliko Enterprise planira zatvoriti web stranicu, Enterprise će unaprijed obavijestiti korisnike iste prikazivanjem relevantnih informacija na web stranici.
1.4. Enterprise zadržava pravo promjene, proširenja ili smanjenja sadržaja, strukture i dizajna web stranice.
1.5. Enterprise ni na koji način ne garantuje dostupnost web stranice, ni vremenski niti geografski. Enterprise može privremeno smanjiti upotrebljivost web stranice, pojedinačne funkcije i dostupnost informacija ako postoje dovoljni zakonski ili tehnički razlozi za tu mjeru. Posebni tehnički razlozi uključuju, između ostalog, radove održavanja, ažuriranja temeljnog softvera i održavanje sigurnosti ili integriteta web stranice.
1.6. Prikupljanje i korištenje ličnih podataka u vezi s korištenjem web stranice opisano je u Pravilima o privatnosti (http: // [UPISATI WEB ADRESU]) koja su dostupna na web stranici.

2. Zahtjevi za rezervaciju

2.1. Ova web stranica isključivo pruža usluge informisanja i rezervisanja. Ne pruža mogućnost sklapanja ugovora o najmu. Ugovori o najmu se isključivo sklapaju u kancelarijama partnera Enterprise-a i kancelarijama njihovih podružnica i franšiza. Adrese i kontakt detalji podružnica su dostupni na ovoj web stranici.
2.2. Web stranica može pružiti korisniku dvije mogućnosti rezervacije: 1) gdje je dostupno, plaćanje rezervacija unaprijed: obvezujuća rezervacija podložna Uslovima i odredbama za plaćanje; ili 2) neobvezujuće zahtjeve za rezervaciju. Osim u slučaju plaćanja unaprijed, bilo koja strana može otkazati sve zahtjeve za rezervaciju, bez obzira na to je li zahtjev za rezervaciju potvrđen ili nije, iz bilo kojeg razloga ili bez njega, po vlastitom nahođenju i bez odgovornosti prema drugoj strani.

3. Račun korisnika

3.1. Korisnik se ne mora registrovati kako bi koristio web stranicu, dostupne informacije, zahtjeve za rezervaciju ili uslugu plaćanja rezervacije unaprijed.

4. Obaveze korisnika i posljedice kršenja Uslova korištenja

4.1. Web stranica i temeljna baza podataka smiju se koristiti samo na način koji je propisao Enterprise. Tačnije, informacije se mogu pregledavati samo putem web stranica Enterprise-a pomoću internetskog preglednika.
4.2. Nije dozvoljeno
a) slati ili učiniti dostupnim bilo kakve viruse ili druge zlonamjerne softvere;
b) poduzeti mjere koje bi mogle negativno uticati ili oštetiti proces ili funkcionalnost web stranica Enterprise-a ili kompjuterskih sistema drugih korisnika;
c) zaobilaziti ili ukidati bilo koje funkcije (npr. obrazac za pretraživanje) web stranice ili na bilo koji drugi način ometati web stranicu Enterprise-a;
d) poduzeti mjere koje mogu dovesti do preopterećenja infrastrukture web stranica Enterprise-a;
e) blokirati, prebrisati ili mijenjati sadržaj koji generiše Enterprise;
f) koristiti automatske funkcije (npr. algoritmi, mašine) za traženje vozila ili ishođenje cjenovne ponude za iznajmljivanje vozila;
g) prikupljati ili ishoditi na bilo koji drugi način, i pohranjivati, podatke o drugim korisnicima bez njihovog pristanka, naročito e-mail adrese; i
h) neovlašteno pristupiti mrežama.
4.3. Ako postoji osnovana sumnja u kršenje Uslova korištenja, protiv zakona ili protiv prava trećih strana, Enterprise zadržava pravo da:
• izda službeno upozorenje korisniku;
• privremeno ograniči ili blokira korisnikov pristup web stranici;
• trajno blokira i onemogući pristup korisnika.

5. Intelektualno vlasništvo Enterprise-a

5.1. Sadržaj, struktura i izgled ove web stranice, programski kod su u vlasništvu Enterprise. Sva prava intelektualnog vlasništva na njih (npr. zaštitni znak i autorska prava, prava na bazu podataka) u vlasništvu su Enterprise Holdings, Inc. ("EHI"), podružnice Enterprise-a.
5.2. Pojedinačni sadržaj web stranice, posebno ponude za najam automobila i zahtjevi za rezervaciju, mogu se preuzeti, štampati ili kopirati samo za vlastitu nekomercijalnu upotrebu.
5.3. Svaka upotreba izvan navedenog, posebno uređivanje, kopiranje, širenje ili druga javna objava, nije dopuštena bez prethodnog pismenog pristanka EHI-a, koji se može dobiti putem mail adrese: nicadmin@enterprise.com.
5.4. Ukoliko vjerujete da materijali objavljeni na web stranici krše vaša prava intelektualnog vlasništva, molimo vas da se obratite EHI-u na adresu: Upravitelj intelektualnog vlasništva, Pitanja intelektualnog vlasništva, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili putem e-mail adrese: nicadmin@enterprise.com. Molimo uključite: (1) elektronski ili fizički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika autorskih prava ili drugog vlasničkog interesa; (2) opis djela zaštićenog autorskim pravima ili drugog zaštićenog materijala za koji tvrdite da je preuzet; (3) navod lokacije materijala na web stranici; (4) vašu adresu, telefonski broj i e-mail adresu; (5) vašu izjavu da u dobroj vjeri vjerujete da osporena upotreba nije ovlaštena od strane autorskog vlasnika ili vlasnika drugog interesa, njegovog zastupnika ili zakonom; i (6) vašu izjavu, datu pod kaznenom odgovornošću, da su informacije u vašoj obavijesti tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili vlasnik interesa ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika.
5.5. Enterprise, Enterprise Rent-A-Car, logotip "e" i WE'LL PICK YOU UP uključeni su u porodicu zaštitnih znakova i oznaka usluga u vlasništvu EHI-a i njegovih izdavatelja licence (ovo nije sveobuhvatan popis EHI-ovih zaštitnih znakova i oznaka usluga). Zaštitni znakovi i oznake usluga označeni simbolom "®" registrovani su u Kancelariji za patente i zaštitne znakove SAD-a i brojnih stranih država. Ostali zaštitni znakovi i oznake usluga koji pripadaju EHI-u mogu biti označeni sa simbolima "SM" ili "TM". EHI zaštitni znakovi i oznake usluga ne smiju se koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pisanog dopuštenja EHI-a. Sve ostale robne marke, zaštitni znakovi i nazivi koji nisu u vlasništvu EHI-a koji se pojavljuju na web stranici su vlasništvo njihovih vlasnika, koji mogu biti ili ne biti pridruženi, povezani sa ili ih podržava EHI.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1. Web stranica pruža linkove web stranica podružnica Enterprise-a i drugih trećih strana. Enterprise ne preuzima odgovornost za informacije navedene na navedenim linkovima ili za prirodu, sigurnost ili zakonitost usluga koje se na istim pružaju.
6.2. Enterprise ne preuzima odgovornost za bilo kakve oglase i informacije koje pružaju partneri Enterprise-a i treće strane.
6.3. Enterprise je odgovoran za namjerne radnje i grubi nemar.
6.4. Enterprise je odgovoran za djela jednostavnog nemara samo u slučajevima štetnosti za život, tijelo ili zdravlje, ili u slučaju kršenja materijalnih ugovornih obaveza. U slučaju kršenja materijalnih ugovornih obaveza, odgovornost Enterprise-a ograničena je na očekivanu štetu koja je tipična za takve ugovore. Materijalna ugovorna obaveza je obaveza čije je ispunjavanje preduslov za postizanje cilja sklapanja ugovora i ispunjavanje koje korisnik može normalno očekivati.
6.5. Enterprise nije odgovoran u slučajevima više sile, naročito ne zbog kvarova unutar kablovske mreže koje nije sam izazvao.
6.6. Enterprise je odgovoran samo za gubitak podataka onoliko koliko je propisano gore navedenim tačkama 6.3. i 6.4. ukoliko se gubitak podataka nije mogao izbjeći odgovarajućim sigurnosnim mjerama koje poduzima korisnik.
6.7. Gore navedena ograničenja odgovornosti također se primjenjuju i na pravne zastupnike i agente Enterprise-a.

7. Klauzula o djeljivosti ugovora /odricanju od odgovornosti

7.1. Ukoliko pojedine odredbe ovih Uslova korištenja budu nevažeće ili postanu nevažeće, to ne utiče na valjanost preostalih odredbi. Neuspjeh Enterprise-a da provede bilo koje odredbe ovih Uslova korištenja ne predstavlja odricanje od odgovornosti za tu ili bilo koju drugu odredbu.

8. Primjenjivi zakon

8.1. Ako pristupate web stranici s domenom u vašoj zemlji prebivališta, zakon u zemlji vašeg prebivališta uređuje ove Uslove upotrebe. U suprotnom, zakoni Engleske i Walesa se primjenjuju na ove Uslove korištenja. Isključena je Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji.
8.2. Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovim Uslovima korištenja, molim kontaktirajte nas putem e-mail adrese: nicadmin@enterprise.com.
8.3. Ovdje možete pristupiti platformi Europske komisije za rješavanje online sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Enterprise ne učestvuje u alternativnom postupku rješavanja sporova.